Editorial Team

Susunan Dewan Redaksi

Jurnal Ilmu Keperawatan Indonesia (JIKI)

Universitas Sahid Surakarta

 

Penanggung Jawab                : Ahmad Syamsul Bahri, S.Kep., Ns., M.Kes

Ketua Dewan Editor              : Widiyono, S.Kep., Ns., M.Kep

Sekretaris Editor                    : Atik Aryani, S.Kep., Ns., M.Kep

Redaksi Pelaksana                 :

  1. Fajar Alam Putra, S.Kep., Ns., MKM
  2. Anik Suwarni, S.Kep., Ns., M.Kes
  3. Vitri Dyah Herawati, S.Kep., Ns., M.Kep
  4. Indriyati, S.Kep., Ns., M.Psi
  5. Farid Fitriadi, M.Kom